(734) 485-8302oferta2367571323aktualnosci(512) 407-9660kontakt

 

Sun Solutions

Witamy Pañstwa na stronach Sun Solutions.

Jeste¶my m³od± i dynamiczn± firm± z siedzib± w Warszawie.

Dzia³amy na szeroko pojêtym rynku us³ug informatycznych.

£±czymy wiedzê z zakresu nowoczesnych technologii ze znajomo¶ci± zasad
funkcjonowania biznesu.(401) 244-6945


(218) 582-9599

News

Kolejne szkolenie e-PR, tym razem skupili¶my siê na podstawowych narzêdziach, takich jak newsletter, blog, press room, kana³y RSS.
[06.09.2007]

Wdro¿enie modu³u magazynowego Wf-Mag i ksiêgowego Wf-Fakir w wersji Presti¿ w firmie Stalcentrum Sp. Z O. O..
[30.08.2007]

Realizacja portalu Inwatec dla firmy realizuj±cej us³ugi budowy przemys³owych oczyszczalni ¶cieków.
[11.07.2007]

Podpisanie umowy na wykonanie portalu korporacyjnego INWATEC SP. Z O.O.
Do 11.07.07 wykonamy portal wed³ug wcze¶niej przygotowanego projektu (funkcjonalno¶ci, zawarto¶æ, layouty, optymalizacja)
[27.06.2007]

Systemy CDN przygotowane na obni¿enie sk³adki rentowej
26 czerwca Prezydent podpisa³ ustawê obni¿aj±c± sk³adkê rentow±. Pierwszy etap obni¿ki nast±pi od 1 lipca bie¿±cego roku i wyniesie 3 pkt. proc. po stronie pracowników.
Firma Comarch S.A. przygotowa³a aktualizacje w obszarze p³acowo-kadrowym Systemów CDN. U¿ytkownicy Systemów bêd± mogli pobraæ aktualizacje ze stron internetowych (/www.comarch.pl/cdn/Wersje) po og³oszeniu Ustawy w Dzienniku Ustaw.
[27.06.2007]

Szkolenie E-PR Internet w s³u¿bie Public Relations - 19.04.2007 odby³o siê kolejne szkolenie z cyklu E-Firma. Napisali o nas: "Internet w s³u¿bie PR-u" - wortal PRoto.pl po¶wiêcony zagadnieniom Public Relations.
[20.04.2007]

Rozpoczêcie wdro¿enia systemu Wa-Pro Biznes w New Glas Sp. Z O. O.
[02.04.2007]

Prawo Internetowe - w dniu 15.02.2007 odby³o siê kolejne seminarium z cyklu E-Firma. Prowadz±cy szkolenie Piotr Waglowski, znany spo³eczno¶ci internetowej prawnik specjalizuj±cy siê w aspektach Internetu, przekaza³ uczestnikom wiele rad jak korzystaæ z sieci nie ³ami±c ci±gle zmieniaj±cego siê prawa.
[15.02.2007]

Skolenie E-marketing, TRENDY - 14.01.2007 odby³o siê pierwsze seminarium po¶wiêcone marketingowi internetowemu. Dr Grzego¿ Mazurek, prowadz±cy szkolenie zosta³ znakomicie oceniony przez uczestników w ankiecie poszkoleniowej. Zgodnie z Pañstwa sugestiami w nied³ugim czasie przygotujemy zaawansowane szkolenie dla e-marketerów.
[15.01.2007]

W zwi±zku z szybkim rozwojem bran¿y IT oraz rosn±cym zapotrzebowaniem na wiedzê z tego zakresu firma Sun Solutions stworzy³a projekt (503) 587-1405 Zapraszamy Pañstwa na pierwszy cykl szkoleñ na temat dzia³alno¶ci biznesowej w sieci.
[01.09.2006]


>>>>>


Nasza oferta

Sun Solutions dzia³a w czterech obszarach:

1) Doradztwo gospodarcze i wsparcie IT

2) Serwis i sprzeda¿ sprzêtu i
oprogramowania


3) Wdro¿enia komputerowych systemów
zarz±dzania


4) Us³ugi zwi±zane z Internetem

Dziêki temu mo¿emy ¶wiadczyæ Pañstwu kompleksow± us³ugê obejmuj±c± wszystkie obszary nowoczesnych technologii.

>>>>>

copyrights Sun Solutions S.C.